Lage prijzen

Regionale bezorging

Alle materialen

Onze andere diensten keyboard_arrow_down
Prijzen: incl.excl.BTW
format_list_bulleted Menu

Lage prijzen

Regionale bezorging

Alle materialen

Download algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Toepasselijkheid en definities

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die een lid van Verhurend Nederland doet, op alle Overeenkomsten die hij/zij sluit en op alle Overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn, een en ander voor zover het lid van Verhurend Nederland de Verhuurder is.

1.2. Het lid van Verhurend Nederland dat deze voorwaarden gebruikt, wordt aangeduid als “Verhuurder”. De wederpartij wordt aangeduid als “huurder”.

1.3. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Verhuurder zijn aanvaard en gelden uitsluitend voor de desbetreffende Overeenkomst. De toepasselijkheid van inkoopvoorwaarden en/of andere voorwaarden van huurder wordt door Verhuurder niet aanvaard en uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen de Verhuurder en huurder gesloten Overeenkomst en deze voorwaarden, gaan de bepalingen uit de Overeenkomst voor.

Definities

1.5 De navolgende definities zijn van toepassing op deze Algemene Voorwaarden:

Verhurend

Verhuurder:

Huurder:

Huurperiode

Nederland: brancheorganisatie voor de Nederlandse verhuurmarkt, gevestigd te 2803 MC Gouda aan de Hanzeweg 12a en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 54724414.

Een lid van Verhurend Nederland dat het Gehuurde aan Verhuurder ter beschikking stelt op basis van een Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.

de wederpartij bij de Overeenkomst met de Verhuurder.

De huurtermijn als nader omschreven in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden.

Het Gehuurde:

Overeenkomst:

het in de Overeenkomst nader omschreven en gespecificeerde materieel, machines, voertuigen, apparatuur en daarbij behorende accessoires dat door Verhuurder aan Huurder wordt verhuurd.

de huurovereenkomst tussen Verhuurder en Huurder.

Artikel 2 Offertes

2.1. Alle aanbiedingen van Verhuurder zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvraag door Huurder verstrekte gegevens.

2.2. Tenzij anders overeengekomen, behouden offertes hun geldigheid tot maximaal dertig dagen na dagtekening.

2.3. Als Huurder aan Verhuurder gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag Verhuurder uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

2.4. De huurprijzen genoemd in de aanbiedingen zijn gebaseerd op al het materiaal dat een depot van Verhuurder verlaat exclusief btw, tenzij anders vermeld.

2.5. Verhuurder houdt zich het recht voor haar huurprijzen jaarlijks aan te passen.

Artikel 3 De Overeenkomst

3.1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod. De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop de Verhuurder de Overeenkomst eenzijdig bevestigt, dan wel een Overeenkomst met Huurder heeft gesloten.

3.2. De Overeenkomst geldt voor de periode en de tarieven zoals op de Overeenkomst staat of zoals dit op andere manieren is overeengekomen. De Overeenkomst vermeldt de dag en tijdstip waarop de Huurperiode begint en eindigt.

Artikel 4 De prijs

4.1. Alle opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief btw en exclusief alle overige heffingen, rechten of lasten verschuldigd in verband met de uitvoering van de Overeenkomst. De prijzen zijn voorts exclusief transport, oplevering, ontmanteling en service/onderhoud, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen in de Overeenkomst.

4.2. Indien prijzen of tarieven van prijsbepalende factoren, zoals lonen, materialen, valutaverschillen, invoerrechten, tol en/of overdrachtskosten en verzekeringstarieven een verhoging ondergaan, door welke oorzaak ook, heeft Verhuurder het recht de overeengekomen prijs te verhogen.

4.3 Indien de uitvoering van de Overeenkomst door Verhuurder door het uitblijven van gegevens of instructie of andere bij de Huurder liggende oorzaken wordt vertraagd, is Verhuurder gerechtigd de prijzen te verhogen als vergoeding voor de extra kosten als gevolg hiervan.

Artikel 5 De Huurperiode

5.1. Indien Huurder het Gehuurde niet op de overeengekomen tijdstip afneemt en dat niet aan Verhuurder is toe te rekenen, raakt Huurder in verzuim. Onverminderd het recht op schadevergoeding, is Verhuurder alsdan gerechtigd om de Overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Verhuurder is pas gehouden om het Gehuurde aan Huurder ter beschikking te stellen wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt en alle noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Verhuurder en aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan. Overschrijding van de overeengekomen termijn van de terbeschikkingstelling van het Gehuurde aan Huurder, geeft Huurder in geen geval recht op schadevergoeding.

5.2. Huurder moet het Gehuurde op de dag en tijdstip waarop de Huurperiode eindigt terugbrengen. Het adres staat op de Overeenkomst. Is er een adres afgesproken, dan moet het Gehuurde daar op tijd worden gebracht. Verhuurder moet het Gehuurde, tijdens openingstijden in ontvangst nemen.

5.3. Huurder mag het Gehuurde slechts met toestemming van de Verhuurder buiten openingstijden of op een ander adres terugbrengen.

5.4. Het is Huurder niet toegestaan om het Gehuurde eerder terug te brengen, tenzij anders is overeengekomen. Verhuurder heeft wel het recht om – zonder dat Huurder hierbij aanspraak kan maken op schadevergoeding – het Gehuurde terug te eisen.

5.5. Indien Huurder nalaat om het Gehuurde volgens afspraak aan het einde van de Huurperiode in te leveren, dan kan de Verhuurder het Gehuurde onmiddellijk terugnemen. De contractuele verplichtingen van Huurder blijven bestaan tot het moment dat het Gehuurde aan de Verhuurder is teruggegeven.

5.6. Als Huurder het Gehuurde niet op tijd inlevert, staat het de Verhuurder vrij om de Huurder 125% van de daghuurprijs in rekening te brengen voor elke dag of dagdeel dat het Gehuurde te laat terugkomt.

Artikel 6 Betaling en zekerheid

6.1. De betaling van de facturen van Verhuurder dienen binnen de overeengekomen betaaltermijn zonder enige korting, inhouding of verrekening door Huurder te worden betaald. Huurder is niet gerechtigd de betalingsverplichting op te schorten. Verhuurder is gerechtigd om tussentijds te factureren.

6.2. Huurder is bij of na het aangaan van de Overeenkomst op eerste verzoek daartoe van Verhuurder gehouden om een waarborgsom te storten op een nader door Verhuurder aan te geven rekeningnummer. Verhuurder is gerechtigd om het ter beschikking stellen van het Gehuurde op te schorten totdat de waarborgsom volledig is voldaan. De waarborgsom wordt terugbetaald aan Huurder aan het einde van de Overeenkomst, zonder vergoeding van rente en onder verrekening met hetgeen Verhuurder van Huurder te vorderen heeft.

6.3. Indien naar het oordeel van Verhuurder de financiële positie van Huurder daartoe aanleiding geeft, is Huurder verplicht op eerste verzoek van Verhuurder onverwijld (al dan niet aanvullende) zekerheid ten genoegen van Verhuurder te stellen voor de nakoming van de verplichtingen van Huurder uit hoofde van de Overeenkomst. Indien Huurder nalaat tijdig genoegzame zekerheid te stellen, dan is Verhuurder gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder dat harerzijds de verplichting tot het betalen van schadevergoeding ontstaat.

6.4. Indien Huurder niet binnen de overeengekomen betalingstermijn aan haar verplichtingen jegens Verhuurder heeft voldaan, is Huurder van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf het moment waarop Huurder in verzuim is tot aan de dag van de volledige betaling, is Huurder vertragingsrente verschuldigd van 1% over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van Verhuurder tot nakoming, ontbinding en/of schadevergoeding.

6.5. Alle met incasso van de door Verhuurder gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van Huurder. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,-- exclusief omzetbelasting.

Artikel 7 Verplichtingen Huurder

7.1. Het Gehuurde blijft te allen tijde eigendom van Verhuurder, ongeacht de duur van de Overeenkomst. Het Gehuurde is uitsluitend bestemd om door Huurder te worden gebruikt zoals aangegeven in de Overeenkomst.

7.2. Huurder is gehouden om gedurende de huurtermijn als een goed overeenkomstig de bestemming het Gehuurde te gebruiken.

7.3. Huurder zal Verhuurder onmiddellijk op de hoogte brengen indien het Gehuurde in beslag wordt genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) het Gehuurde. Bovendien zal Huurder aan Verhuurder op eerste verzoek hiertoe meedelen waar het Gehuurde zich bevindt. In het geval van beslaglegging of in het geval van een faillissement zal Huurder de beslag leggende deurwaarder, bewindvoerder of curator onmiddellijk op de hoogte stellen van de eigendomsrechten van Verhuurder.

7.4. Het is Huurder niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Verhuurder het Gehuurde een andere bestemming te geven dan bedoeld in de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk te repareren of te demonteren, veranderingen in of aan het Gehuurde aan te brengen en daaraan zaken toe te voegen en/of aan te brengen, aan derden in huur, onderhuur of gebruik af te staan of de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen of in te brengen in een vennootschap of rechtspersoon te verkopen of over te dragen dan wel met een beperkt recht te bezwaren.

7.5. Het Gehuurde mag in geen geval het Nederlandse grondgebied verlaten zonder schriftelijke toestemming van Verhuurder.

7.6. Huurder waaronder ook diens personeel, hulppersonen en/of andere personen die in opdracht en/of onder verantwoordelijkheid van Huurder het Gehuurde bedienen, dient het Gehuurde enkel te laten gebruiken door (een) gecertificeerd c.q. gekwalificeerd perso(o)n(en) die bekend is/zijn met het Gehuurde.

7.7. Indien Huurder handelt in strijd met het bepaalde in artikel 7.4 tot en met artikel 7.6, verbeurt Huurder een direct opeisbare boete gelijk aan € 5.000,-- per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Verhuurder op nakoming, ontbinding en schadevergoeding.

Artikel 8 Instructies voor Huurder

8.1. Bij het in ontvangst nemen van het Gehuurde, althans onverwijld daarna, dient Huurder zorgvuldig het Gehuurde op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken. Indien Huurder daarmee gebreken of tekorten ontdekt, dient hij deze uiterlijk binnen drie werkdagen na ontdekking schriftelijk aan Verhuurder te melden. Gebreken die Huurder niet tijdig heeft ontdekt omdat hij heeft nagelaten het Gehuurde bij, althans onverwijld na het in ontvangst nemen, zorgvuldig op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken, of gebreken die Huurder niet tijdig aan Verhuurder schriftelijk heeft medegedeeld, kunnen geen grond vormen voor vermindering van de huurprijs, ontbinding van de Overeenkomst en/of vergoeding van schade.

8.2. Bij het einde van de Overeenkomst is Huurder gehouden het Gehuurde op te leveren in de staat die bij de aanvang van de Overeenkomst is beschreven. Mocht er voor aanvang van de Overeenkomst geen beschrijving van de staat van het Gehuurde zijn opgemaakt, dan wordt het Gehuurde door Huurder bij het einde van de Overeenkomst opgeleverd in de staat die Verhuurder mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort waarop de Overeenkomst betrekking heeft. 8.3. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, geeft Huurder het Gehuurde gereinigd terug aan Verhuurder.

8.4. Huurder stelt het Gehuurde niet later ter beschikking dan op de dag waarop de Overeenkomst door het verstrijken van de Huurperiode of anderszins eindigt.

8.5. Huurder dient zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van de vereiste toestemmingen, certificaten, vergunningen en/of ontheffingen voor het gebruik van het Gehuurde. De daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van Huurder. Bijkomende kosten zoals heffingen, lasten, belastingen en vergoedingen geheven in verband met (het gebruik van) het Gehuurde zijn vanaf het moment dat Huurder over het Gehuurde beschikt voor rekening van Huurder, ook indien Verhuurder hiervoor wordt aangeslagen.

Artikel 9 Onderhoud

9.1. Huurder is gehouden Verhuurder onverwijld in kennis te stellen van noodzakelijk geworden onderhoud aan het Gehuurde. Indien Huurder nalaat tijdig aan Verhuurder te melden dat onderhoud noodzakelijk is, is Huurder gehouden de door Verhuurder door deze nalatigheid geleden schade te vergoeden.

9.2. De kosten van onderhoud en reparatie en vervanging als gevolg van materiaal- of constructiefouten komen voor rekening van Verhuurder. Alle overige te maken onderhoud-, reparatie- en vervangingskosten van het Gehuurde komen voor rekening van Huurder. De kosten van oliën, vetten en brandstoffen zijn voor rekening van Huurder.

9.3. De kosten van noodzakelijk onderhoud, veroorzaakt door onjuist, overmatig gebruik van het Gehuurde zijn gedurende de Huurperiode voor rekening van Huurder.

9.4. Huurder verplicht zich ertoe Verhuurder te allen tijde toegang tot het Gehuurde te verschaffen, zodat Verhuurder c.q. een door Verhuurder aangewezen derde binnen een redelijke termijn onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden kan verrichten.

9.5. Indien buiten de schuld van Huurder schade/storing aan het Gehuurde is ontstaan, heeft Huurder enkel recht op vervanging door gelijkwaardig materiaal gedurende de verdere looptijd van de Overeenkomst. Reparatie en/of vervanging geschiedt binnen de normale werktijden, zodra vervangend materieel bij Verhuurder beschikbaar is. De transportkosten zijn voor rekening en risico van Verhuurder

Artikel 10 Aansprakelijkheid Huurder

10.1. Schade aan het Gehuurde , dient door de Huurder onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 24 uur na het ontstaan ervan, aan Verhuurder te worden gemeld. Huurder is tot aan het moment dat het Gehuurde weer door Verhuurder in ontvangst is genomen, aansprakelijk voor alle schade aan het Gehuurde, waaronder de schade door vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding en het totaal verloren gaan.

10.2. Huurder is voorts aansprakelijk voor alle door Verhuurder gemaakte reparatie- en reinigingskosten, indien het Gehuurde in slechte staat dan wel beschadigd aan Verhuurder wordt teruggegeven, onverminderd het recht van Verhuurder tot vordering van schadevergoeding.

10.3. De door of namens Verhuurder gemaakte expertisekosten ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en/of reinigingskosten aan het Gehuurde, komen rechtstreeks voor rekening van Huurder.

10.4. Bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het Gehuurde dient de dagwaarde van het Gehuurde volgens de op dat moment geldende prijslijst door Huurder aan Verhuurder te worden vergoed, onverminderd het verdere recht van Huurder tot vordering van nakoming, schadevergoeding of anderszins.

10.5. Indien er sprake is van een situatie zoals omschreven in het vorige lid, is Huurder niet meer gehouden de huurtermijnen op grond van de Overeenkomst verschuldigd te betalen alsof het Gehuurde niet vermist, vervreemd, beschadigd, vergaan, gestolen, verduisterd of verloren is gegaan.

Artikel 11 Aansprakelijkheid Verhuurder

11.1. Tijdens de Huurperiode zijn de Gehuurde zaken uitsluitend en geheel voor risico van Huurder.

11.2. De aansprakelijkheid van Verhuurder is uitdrukkelijk beperkt tot directe schade en letselschade aan zaken en personen van Huurder veroorzaakt door een aantoonbaar gebrek aan het materiaal of door opzet of grove schuld van Verhuurder. Tevens is de aansprakelijkheid van Verhuurder beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering ter zake wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor de overige (gevolg)schade en vermogensschade, hoe ook genaamd, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11.3. De aansprakelijkheid van Verhuurder kan nimmer het bedrag ad € 5.000,-- te boven gaan, tenzij er voor zover op basis van haar verzekering in dat specifieke geval een hoger bedrag wordt uitgekeerd. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van een jaar vanaf de schadedatum.

11.4. Huurder zal Verhuurder vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade met, door of verband houdend met het Gehuurde.

11.5. Huurder is verplicht een (aansprakelijkheid)verzekering af te sluiten en deze verzekering in stand te houden gedurende de Huurperiode om risico’s terzake het gebruik van het Gehuurde af te dekken. Tenzij anders is overeengekomen, is het Gehuurde niet door Verhuurder verzekerd.

11.6. Ieder vermeend vorderingsrecht van Huurder jegens Verhuurder vervalt indien:

a. Huurder geen of onvoldoende medewerking verleent aan Verhuurder ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;

b. Huurder het Gehuurde niet op juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt of onderhouden;

c. aan Verhuurder geen mogelijkheid tot (contra)expertise is verleend.

d. en verder na verloop van één jaar na de schadedatum.

Artikel 12 Overmacht

12.1. Indien Verhuurder door overmacht verhinderd wordt de Overeenkomst met Huurder uit te voeren, is Verhuurder gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van de Verhuurder, zonder dat Verhuurder tot enige schadevergoeding gehouden is.

12.2. Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden waardoor Verhuurder tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals, maar niet uitsluitend tot staking, brand, externe weersomstandigheden, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen zoals in- en uitvoer beperkingen, in gebreke blijven naar toeleveranciers, transportproblemen, natuurrampen, storingen in het bedrijf van Verhuurder of in dat van toeleveranciers, diefstal of verduistering uit het magazijn of werkplaatsen van Verhuurder en voorts van alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Verhuurder kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens Huurder verder nakomt. Overmacht van de toeleveranciers van Verhuurder wordt tevens geacht overmacht te zijn van Verhuurder.

12.3. Indien de overmachtssituatie langer dan dertig dagen voortduurt, is Huurder gerechtigd van Verhuurder te verlangen dat deze binnen acht dagen verklaart of zij de Overeenkomst wenst te ontbinden dan wel binnen een redelijke termijn alsnog zal uitvoeren. Bij gebreke van een dergelijke verklaring zal de Overeenkomst na verloop van genoemde acht dagen van rechtswege ontbonden zijn, zonder dat Huurder noch Verhuurder aanspraak kan maken op enige schadevergoeding, onverminderd het recht van Verhuurder op betaling door Huurder voor reeds door Verhuurder verrichte prestaties voordat er sprake was van een overmachtssituatie.

Artikel 13 Ontbinding huur

13.1. Verhuurder kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen en het Gehuurde terugnemen op het moment dat:

- Huurder tijdens de Huurperiode een of meer zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, tenzij dit niet ernstig genoeg is voor ontbinding;

- Huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling aanvaardt, in staat van faillissement wordt verklaard of op hem de Wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard;

- Verhuurder van het bestaan van omstandigheden afweet die van zodanige aard zijn dat hij als hij hiervan op de hoogte was geweest, de Overeenkomst niet (op deze wijze) met Huurder zou zijn aangegaan. In dat geval kan Verhuurder een vergoeding van kosten, schade en rente vragen.

13.2. Ingeval zich een situatie voordoet als bedoeld in lid 1, is Verhuurder c.q. een door haar aan te wijzen derde gerechtigd het Gehuurde terug te nemen, vrij van alle rechten van Huurder en zonder de verplichting om het Gehuurde weer terug te leveren aan Huurder. In een geval zoals omschreven in het bovenstaande is Verhuurder c.q. een door haar aan te wijzen derde gerechtigd om het terrein en gebouw van Huurder te betreden teneinde het Gehuurde in bezit te nemen. Huurder is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Verhuurder in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren en zaken die niet door Verhuurder zijn geregeld die zich in, aan of bij het Gehuurde bevinden, tijdig te verwijderen.

Artikel 14 Varia

14.1. Verhuurder is gerechtigd derden Overeenkomst.

in te schakelen

voor

de uitvoering

van de

14.2. Indien verscheidene (rechts)personen zich als Huurder hebben verbonden, zijn zij steeds hoofdelijk en ieder voor het geheel jegens Verhuurder aansprakelijk voor alle uit hoofde van de Overeenkomst voortvloeiende verbintenissen.

14.3. Het is Huurder niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectueel eigendom van Verhuurder, waaronder, doch niet beperkt tot auteursrechten, merken, handelsnamen, octrooi of ander recht uit het verhuurde te verwijderen, te gebruiken of te wijzigen. Het is Huurder zonder schriftelijke toestemming van Verhuurder niet toegestaan om de intellectuele eigendomsrechten en/of foto’s en/of afbeeldingen van het Gehuurde van Verhuurder te gebruiken in of voor enigerlei vorm promotiedoeleinden voor Verhuurder en/of voor derden.

van

documentatie

en/of

Artikel 15 Verwerking van persoonsgegevens van Huurder en van de bestuurder

15.1. De persoonsgegevens die worden vermeld op de Overeenkomst, worden door Verhuurder als verantwoordelijke mogelijk in de zin van de Algemene verordening gegevensverwerking verwerkt in een personenregistratie. Aan de hand van deze verwerking kan Verhuurder op sancties en maatregelen zoals bedoeld in artikel 13 regelen, uitvoering geven aan deze voorwaarden, de Overeenkomst uitvoeren, Huurder of bestuurder optimale service en actuele producteninformatie geven en Huurder of bestuurder gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Huurder en bestuurder kunnen dan om inzage en correctie met betrekking tot verwerkte persoonsgegevens verzoeken en verzet aantekenen. Betreft het direct mailing, dan zal een dergelijk protest steeds worden gehonoreerd.

Artikel 16 Toepasselijk recht

16.1. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van of voortvloeien uit de met Verhuurder gesloten Overeenkomst en/of offertes, zullen naar keuze van Verhuurder worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de statutaire vestigingsplaats van Verhuurder, onverminderd het recht van Verhuurder om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waarbinnen Huurder is gevestigd.

16.2. Nederlands recht is op de rechtsverhouding tussen partijen immer van toepassing.

Artikel 17 Slotbepalingen

17.1. Verhuurder is gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Huurder wordt geacht de betreffende wijziging te hebben aanvaard, indien Verhuurder niet binnen veertien dagen na de schriftelijke mededeling van Verhuurder dat wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest daartegen heeft ontvangen.

17.2. Indien en voor zover een of meer bepalingen in de Overeenkomst of algemene voorwaarden onverbindend zijn of worden, dan blijven de overige bepalingen in de Overeenkomst en algemene voorwaarden onverminderd van kracht. In dat geval zullen partijen op verzoek van een van hen in overleg treden met de intentie overeenstemming te bereiken over een nieuwe bepaling die aansluit bij de bedoelingen van partijen ten tijde van de ondertekening van de Overeenkomst. Bij onenigheid over de uitleg van de voorwaarden is de Nederlandse tekst altijd leidend.